zamknij dział Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierzęcej WP
Przeglądaj abstrakt Analiza skuteczności pracy hodowlanej na cechy funkcjonalne i pokroju u wybranych odmian barwnych norek (Mustela vision Schreber) [Analysis of efficiency of breeding work on functional traits and conformation characters in selected colour strains of minks (Mustela vison Schreber)] : rozprawa doktorska / Dorota Kołodziejczyk ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010. - 99 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Socha
Przeglądaj abstrakt Analiza stanu jakościowego surowca wieprzowego produkowanego w kooperacji z zakładami mięsnymi na przykładzie programu "Razem w przyszłość" firmy Sokołów S.A. na tle produkcji drobnotowarowej : rozprawa doktorska / Paweł Włodawiec ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 96 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Analiza wpływu ras i linii pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na wybrane cechy rodzin pszczelich w ocenie terenowej : praca doktorska / Aldona Gontarz ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 127 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Stanisław Socha
Przeglądaj abstrakt Badania porównawcze odchowu i tuczu gęsi rzeźnych i broilerów: rozprawa doktorska / Barbara Biesiada-Drzazga ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, Zakład Hodowli Drobiu. - Siedlce : WSRP, 1997. – 73, [23] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janusz Górski
Przeglądaj abstrakt Charakterystyka chromosomów mitotycznych i mejotycznych oraz analiza zawartości jądrowego DNA gęsi włoskiej (Anser anser) : rozprawa doktorska / Katarzyna Andraszek ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 123 s. : fot., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smalec
Przeglądaj abstrakt Charakterystyka kariotypu drobiu wodnego : rozprawa doktorska / Ewa Wójcik ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Zakład Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004. - 105 s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smalec
Przeglądaj abstrakt Charakterystyka produkcyjna i hodowlana polskiej owcy nizinnej na podstawie analizy wybranych stad na Podlasiu : praca doktorska wykonana w Katedrze Hodowli Owiec, Kóz i Koni WSRP w Siedlcach / Roman Niedziółka. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 64 s. : tab. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Wiesław Szeliga
Przeglądaj abstrakt Efekty tuczu i jakość mięsa koziołków i tryczków [Effects of fattening and meat quality of goat kids and ram lambs] : rozprawa doktorska / Grażyna Remiszewska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. Kierunek Zootechnika. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. - 77 s. : il., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion
Przeglądaj abstrakt Jakość tusz tuczników rasy puławskiej i polskiej białej zwisłouchej pochodzących z chowu masowego w województwie siedleckim : rozprawa doktorska / Stanisław Kondracki ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Zakład Hodowli Trzody Chlewnej. - Siedlce : WSRP, 1986. – [2], 68, [90] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żebrowski
Przeglądaj abstrakt Morfologia ścian tętnic wieńcowych u wybranych ssaków domowych : rozprawa doktorska / Dorota Bylina ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 116 s. : fot. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Węgrzyn
Przeglądaj abstrakt Niedobory i dysproporcje mineralne u krów mlecznych na terenie południowego Podlasia : rozprawa doktorska / Krzysztof Górski ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004. - 180 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Leon Saba
Przeglądaj abstrakt Ocena dojrzałości rozpołodowej i przydatności do inseminacji knurów różnych ras na podstawie zmian jakości ejakulatów : rozprawa doktorska / Dorota Banaszewska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004. - 124 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Stanisław Kondracki
Przeglądaj abstrakt Ocena energochłonności produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych woj. siedleckiego : praca doktorska / Zenon Chomentowski; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach; Wydział Rolniczy; Zakład Mechanizacji Rolnictwa. - 1993. - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Zdun
Przeglądaj abstrakt Ocena genetycznego zróżnicowania populacji gęsi na podstawie polimorfizmu białek surowicy krwi : rozprawa doktorska / Joanna Elżbieta Płużańska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. - 96 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smalec
Przeglądaj abstrakt Ocena genetycznego zróżnicowania populacji gęsi na podstawie polimorfizmu DNA [Assessment of genetic diversity among geese populations according to DNA polymorphism] : rozprawa doktorska / Łukasz Wrzaszcz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. - 97 s. : 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smalec
Przeglądaj abstrakt Ocena przydatności do inseminacji knurów mieszańców Duroc x Pietrain i Hampshire x Pietrain na podstawie jakości ejakulatów i aktywności płciowej : rozprawa doktorska / Anna Wysokińska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Katedra Zoohigieny i Profilaktyki Weterynaryjnej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 100 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Przeglądaj abstrakt Ocena przydatności importowanych świń ras duńskich w krajowej produkcji towarowej tuczników dla potrzeb przemysłu mięsnego : rozprawa doktorska / Halina Sieczkowska ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 107, [55], s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Ocena przydatności wybranych parametrów fizykochemicznych do klasyfikacji mięsa wieprzowego [Evaluation of the usefulness of selected physicochemical parameters for classification of pork] : rozprawa doktorska / Joanna Romaniuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. - 95 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Elżbieta Krzęcio-Niczyporuk
Przeglądaj abstrakt Ocena wartości odżywczej jęczmienia nieoplewionego w żywieniu kurcząt broilerów [Estimation of the nutritional value of hull-less Barley in broiler chickens feeding] : rozprawa doktorska / Katarzyna Dominika Stachurska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 71, [43] s. : tab., wykr. ; 31 cm. - Promotor : dr hab. Teresa Banaszkiewicz
Przeglądaj abstrakt Ocena wpływu stosowanych retardantów i nawożenia azotowego na jakość ziarna pszenżyta ozimego : praca doktorska wykonana w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin i Zakładzie Genetyki / Barbara Marczak ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997. - 105 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Ocena wybranych odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.ssp. oleifera Metzg.) w aspekcie żywienia kurcząt brojlerów [Evaluation of selected cultivars of winter rape (Brassica napus L.ssp. oleifera Metzg.) in broiler chicken feeding] : rozprawa doktorska / Karolina Borkowska ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - 141 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Teresa Banaszkiewicz
Przeglądaj abstrakt Oddziaływanie wybranych warunków uboju na jakość pozyskiwanego mięsa od tuczników : rozprawa doktorska / Sławomir Kaczorek ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. - Siedlce : WSRP, 1996. – 74, [17] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Plonowanie i skład chemiczny wybranych odmian kukurydzy (Zea mays. L.) uprawianej na ziarno w zależności od terminu siewu [Yielding and chemical composition of selected maize varieties (Zea mays L.) harvested on grain according to the sowing term] : rozprawa doktorska / Agnieszka Nowosielska ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Rolniczy. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 127, [8] s. : fot. kolor., rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Barbara Gąsiorowska
Przeglądaj abstrakt Plonowanie owsa nieoplewionego i jego przydatność w żywieniu świń : rozprawa doktorska / Anna Milczarek-Zahor ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 89 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Maria Osek
Przeglądaj abstrakt Porównanie wybranych wariantów krzyżowania ras i linii świń wysokomięsnych w zakresie cech dzielności tucznej, wartości rzeźnej i jakości mięsa : rozprawa doktorska / Stanisław Niemyjski ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 106, [51] s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Wiesław Przybylski
Przeglądaj abstrakt Przydatność przewodności elektrycznej w diagnozowaniu jakości mięsa wieprzowego : rozprawa doktorska / Katarzyna Antosik ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 129 s. : fot., ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Przydatność wybranych roślin uprawy polowej w tuczu koźląt [The use of selected plants in the cultivation of kids fattening] : rozprawa doktorska / Teresa Borkowska ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - 127 s. : fot., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion
Przeglądaj abstrakt Racjonalizacja pracy hodowlanej na tle analizy genetycznej owiec rasy Leine : rozprawa doktorska / Agata Grużewska ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - Siedlce : WSRP, 1994. – 56 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Wiesław Szeliga
Przeglądaj abstrakt System wychładzania tusz wieprzowych w procesie technologicznym zakąłdów mięsnych jako czynnik modyfikujący wartość kulinarną i przetwórczą mięsa [System of chilling of pork carcasses in technological process in meat processing plants as a factor modifying the culinary and technological value of meat] : rozprawa doktorska / Bogusław Miszczuk ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2009. - 136 s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Szacowanie efektywności chowu norek w Polsce na podstawie wyników produkcyjnych i aukcyjnej sprzedaży skór w wybranych fermach [Valuation of efficiency of mink breeding in Poland on the basis of production results and auction sales of fur-skins coming from particular farms] : rozprawa doktorska / Ewelina Konopka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. - 96 s. : 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Socha
Przeglądaj abstrakt Ustalenie optymalnego poziomu wytłoku rzepakowego i grochu pastewnego w mieszankach z jęczmieniem i pszenżytem dla rosnących świń : rozprawa doktorska / Zofia Turyk ; Akademia Podlaska, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 105 s. : wykr., 27 tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Maria Osek
Przeglądaj abstrakt Uzysk i jakość mięsa oraz wartość handlowa tusz zróżnicowanych masą i klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP : rozprawa doktorska / Andrzej Zybert ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 95 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Wartość rzeźna i jakość mięsa tuczników heterozygotycznych w zakresie genu HAL wybranych grup genetycznych : rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Trzody Chlewnej / Elżbieta Krzęcio. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 90 s. : tab. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Wpływ czynników genetycznych, środowiskowych i organizacyjnych na efektywność użytkowania knurów w stacji unasieniania loch : rozprawa doktorska / Elwira Wilczyńska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. - 111 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Przeglądaj abstrakt Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na cechy jakości mleka pozyskiwanego od krów z terenu powiatu łukowskiego w latach 2004-2007 [The influence environmental and genetic factors on characteristics of milk produced in Łuków County in the years 2004 – 2007] : rozprawa doktorska / Daniel Rogoźnicki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2010. - 127 s. : ryc. tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Piotr Guliński
Przeglądaj abstrakt Wpływ liczby komórek somatycznych w mleku krów z gospodarstw środkowo-wschodniej Polski na jakość i przydatność technologiczną : rozprawa doktorska / Barbara Mróz ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. – 94 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Alina Górska
Przeglądaj abstrakt Wpływ okresu eksploatacji na kształtowanie się charakterystyk użytkowania i niezawodności na przykładzie kombajnów zbożowych „Bizon Super Z056” : praca doktorska / Jan Woliński; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Zakład Mechanizacji Rolnictwa. - 1995. - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Zdun
Przeglądaj abstrakt Wpływ oleju lnianego i witaminy E w mieszankach na wskaźniki odchowu i wartość dietetyczną mięsa kurcząt broilerów [Effect of linseed oil and witamin E in mixtures on rearing coefficients and dietetic value of broiler chicken meat] : rozprawa doktorska / Renata Świnarska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - [7], 103 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Maria Osek
Przeglądaj abstrakt Wpływ parametrów mikroklimatu chlewni oraz organizacji pobierania i konfekcjonowania na przydatność inseminacyjną nasienia knurów [The effect of piggery microclimate parameters and collection organization and processing on boar semen suitability for insemination] : rozprawa doktorska / Dariusz Kowalewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. Kierunek Zootechnika. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 94 s. : il., tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Przeglądaj abstrakt Wpływ wieku koziołków rasy białej uszlachetnionej na wartość rzeźną i walory prozdrowotne mięsa : rozprawa doktorska / Elżbieta Horoszewicz ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 73 s. : fot. kolor., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion
Przeglądaj abstrakt Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wskaźniki reprodukcji i wylęgu piskląt gęsi rasy białej kołudzkiej® [The effect of selected environmental factors on the parameters of reproduction and hatching of white kołuda® goslings] : rozprawa doktorska / Adam Koncerewicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. Kierunek Zootechnika. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 106 s. : fot., tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga
Przeglądaj abstrakt Współzależność między użytkowością rozpłodową a użytkowością mleczną krów w regionie południowego Podlasia : rozprawa doktorska / Piotr Guliński; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. - Siedlce : WSRP, 1993. – 99 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska
Przeglądaj abstrakt Żydzi w Siedlcach (II poł. XIX w. - XX w.) : rozprawa doktorska / Edward Kopówka ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny. Instytut Historii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - 451 s. : fot., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz
Przeglądaj abstrakt Zakres i efektywność krzyżowania towarowego krów w gospodarstwach indywidualnych południowego Podlasia : rozprawa doktorska / Krzysztof Młynek. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 77 s., [23] s. tabl. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Przeglądaj abstrakt Znaczenie poziomu aktywności płciowej dla efektywności użytkowania inseminacyjnego knurów z uwzględnieniem wybranych czynników [The significance of the libido level on the effectiveness of insemination use of boars with selected factors considered] : rozprawa doktorska / Maria Iwanina ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierzęcej. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. - 89 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Przeglądaj abstrakt Znaczenie przedłużania laktacji dla produkcyjności wysoko wydajnych czarno-białych krów mlecznych : rozprawa doktorska / Ewa Salamończyk ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 87 s. : rys. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Piotr Guliński
Przeglądaj abstrakt Znaczenie systemów utrzymania dla produkcyjności i wybranych cech funkcjonalnych czarno-białego bydła mlecznego w rejonie środkowo-wschodniej Polski : rozprawa doktorska / Krzysztof Kapela ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 90 s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Piotr Guliński