Generał Antoni Jeziorański (1821-1882) = General Anthony Jezioranski (1821 - 1882) : rozprawa doktorska / Emil Noiński ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2009. - 325 s. : il., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janusz Wojtasik

 

Słowa kluczowe: Emigracja; Polska 19 w.; Jeziorański, Antoni (1821-1882); Powstanie 1863 r. styczniowe; Wiosna Ludów

BRAK ZGODY AUTORA NA UDOSTĘPNIENIE TEKSTU

STRESZCZENIE PRACY - Praca poświęcona jest generałowi Antoniemu Jeziorańskiemu (1821 - 1882), jednemu z bojowników o niepodległość Polski, dowódcy powstania styczniowego w 1863 roku. Antoni Jeziorański wywodził się z rodziny frankistowskiej. W 1848 roku wziął udział w Wiośnie Ludów w Galicji. Po jej upadku przedostał się na Węgry, gdzie wstąpił do Legionu Polskiego i wziął udział w powstaniu węgierskim 1848 - 1849 roku. Następnie przebywał na Bałkanach jako tajny współpracownik Hotelu Lambert. W 1859 roku powrócił do Królestwa Polskiego. Włączył się wówczas w działalność organizacji spiskowej przed powstaniem styczniowym. Po wybuchu powstania mianowany naczelnikiem wojskowym powiatu rawskiego stoczył kilka bitew i potyczek, m.in. pomyślnie zakończony atak na koszary w Rawie Mazowieckiej. W lutym 1863 roku, po połączeniu oddziałów z gen. M. Langiewiczem, wziął udział w bitwie pod Małogoszczą, Skałą, Pieskową Skałą. Po rozbiciu zgrupowania Langiewicza znalazł się w Galicji, gdzie otrzymał nominację na naczelnika wojskowego województwa lubelskiego. Stoczył dwie zwycięskie bitwy pod Kobylanką, jednak kilka dni później oddział jego rozbity został pod Hutą Krzeszowską. W 1864 roku został aresztowany przez Austriaków i osadzony w twierdzy Kufstein, następnie przebywał w Meranie. Po zwolnieniu udał się początkowo do Szwajcarii, a stąd do Francji. Wziął udział w wojnie francusko - pruskiej, jako szeregowy żołnierz Gwardii Narodowej. W 1873 roku powrócił do Galicji. Znaczniejszego udziału w życiu politycznym już nie wziął. Zmarł w 1882 roku we Lwowie. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim.

 

SUMMARY - Work is devoted to General Anthony Jeziorańskiemu (1821 - 1882), one of the fighters for Polish independence, the commander of January Uprising in 1863. Anthony Jezioranski came from a family of Franco. In 1848 he participated in the Spring People in Galicia. After its collapse fled to Hungary, where he joined the Polish Legion and took part in the Hungarian Uprising 1848 - 1849 year. Then he stayed in the Balkans as a secret collaborator Hotel Lambert. In 1859 he returned to the Polish Kingdom. Joined the conspiracy in the activities of the organization before the emergence of January. After the uprising was appointed chief of the military district of Rawa fought several battles and skirmishes, including a successful attack on the barracks in Rawa Mazowiecka. In February 1863, the combined troops of Gen. M. Langiewicz, took part in the Battle of Małogoszcz, Rock, Rock Pieskowa. After breaking clusters Langiewicza was in Galicia, where he was appointed military nczelnika Lubelskie. Fought battle of two victorious Kobylanka, but several days later his troops were defeated at the Huta Krzeszowska. In 1864 he was arrested by the Austrians and imprisoned in the fortress of Kufstein, then stayed in Merania. After his release he went first to Switzerland and thence to France. He took part in the Franco - Prussian War, as a private soldier of the National Guard. In 1873 he returned to Galicia. Greater participation in political life have failed. He died in 1882 in Lviv. He was buried in the cemetery Lychakivskomu churchyard.